Ubytovací řád

Všeobecné obchodní a storno podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) penzionu Beskyd (dále jen penzion) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem penzionu – Základní organizací OS KOVO Třinecké železárny, Průmyslová 1030, 739 61 Třinec, IČ 14613522 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Při skupinových rezervacích bude minimálně týden před nástupem zaslán jmenný seznam účastníků s vyplněným trvalým bydlištěm a číslem cestovního dokladu. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně penzion.

Ubytování hostů:

 • Ubytování hostů, pokud není domluveno jinak, je možné od 10:00 – 15:00 hod.
 • Při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklad totožnosti všech ubytovaných osob (pas, občanský průkazy, závodní kartu s osobním číslem – pro zaměstnance TŽ-MS)
 • Ubytovaný může přijímat návštěvy na pokoji jen po domluvě s personálem. Přenocování nepřihlášených osob je ZAKÁZÁNO!
 • V den odjezdu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin
 • Host je povinen při odchodu předat pokoj v původním stavu, veškeré nesrovnalosti hlásit personálu.
 • Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22:00 do 6:00.
 • Je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (např. ponecháním svěřených osob bez dozoru). Ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí.
 • Host je povinen bezodkladně oznámit škodu ubytovateli.
 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.
 • Majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek.
 • Kouření je zakázáno v celém objektu penzionu, mimo míst k tomu určených (vstup a balkóny). Prosíme klienty, aby nevyhazovali vajgly z oken!
 • Domácí zvířata jsou povolena za příplatek, dle platného ceníku.
 • Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním parkovišti za penzionem. Ubytovanému nevzniká nárok na parkovací místo.
 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Abyste zhasínali při dlouhodobém opuštění pokoje. A abyste kontrolovali uzavření vodovodních armatur.
 • Kola lze uschovat na požádání. Pro úschovu kol je k dispozici uzamykatelná místnost v suterénu penzionu.
 • Na pokojích (vyjma Apartmá) je zakázáno používat el. spotřebiče s větším příkonem (rychlovar. konvice, vařiče, přímotopy,..aj.)

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na:

www.beskydkarlovyvary.cz, záložka „Ceník“.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzion emailem info@beskydkarlovyvary.cz nebo telefonicky na čísle +420 353 228 164.

VI. Nástup

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele.

Individuální host:

Při zrušení rezervace do 7 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb si penzion neúčtuje storno poplatek (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 7 dnů před datem příjezdu).

Při zrušení rezervace 1 až 7 dní před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení rezervace klientem uplatňujícím elektronický Benefit TŽ-MS v době kratší než 7 dní. Bude klientovi účtován poplatek ve výši 10 % z ceny pobytu. Po uhrazení mu bude Benefit odblokován.

Skupinová rezervace:

Náležitosti písemné objednávky: Jméno nebo název objednavatele, přesná adresa, IČO, DIČ.

Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky v níže uvedených případech:

 • zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 30‑23 dní před příjezdem – storno poplatek 10 % objednaných služeb
 • zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 22‑14 dní před příjezdem – storno poplatek 30 % objednaných služeb
 • zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 13‑8 dní před příjezdem – storno poplatek 50 % objednaných služeb
 • zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 7‑2 dny před příjezdem – storno poplatek 75 % ceny objednaných služeb
 • zrušení nebo změna rozsahu objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky 1 den před příjezdem – storno poplatek 100 % ceny objednaných služeb

Penzion se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 10 až 50% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková ceny za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou nebo na fakturu (po předchozí dohodě).

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dne 1. 2. 2018. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

 

Vážení hosté, dodržováním výše uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás u nás mohl strávit nerušenou dovolenou podle svých představ. Děkujeme za pochopení.